over...

passend onderwijs ...
PPO-Rotterdam

Passend, primair onderwijs

Wat is passend onderwijs? Simpel gezegd: onderwijs dat passend is voor ieder kind. Het basisonderwijs is verplicht om aan alle Rotterdamse kinderen een passend onderwijsaanbod te bieden. Ook onze school maakt hier deel van uit.

“ieder kind een passende onderwijsplek. Met het oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar wij Rotterdamse kinderen, ouders en leerkrachten bij ondersteunen”

 

In het ondersteuningsprofiel (SOP) van de school hebben we ons ondersteuningsaanbod en onze ambities daarbij, beschreven.
Dit profiel wordt regelmatig aangepast.

ondersteuning

De school heeft een schoolcontactpersoon. Deze is voor de school het aanspreekpunt bij vragen over onderwijsondersteuning en zoekt afstemming tussen school, leerkracht, ouder, eventueel jeugdhulpverlening en PPO Rotterdam zelf.

Voor ondersteuning van leerlingen en hun ouders op het gebied van zorg,  welzijn en jeugdhulpverlening, werkt de school samen met verschillende wijkteams. De intern begeleiders en maatschappelijk werker onderhouden de contacten en kunnen uw vragen hierover beantwoorden en u zo nodig verder helpen.

Veel kinderen die worden aangemeld, kampen met spraak-taal-problematiek. We bekijken bij deintake van een leerling altijd of logopedie noodzakelijk is. De logopediesessies worden verzorgd door Branco-logopedie Hiervoor is een logopediste op school aanwezig.

MEE Rotterdam Rijnmond verzorgt schoolmaatschappelijk werk op de Laurens-Cupertinoschool.

Uw kind heeft met drie leefklimaten te maken: gezin, school en de buurt Hier kunnen zich situaties voordoen waar u vragen over heeft. Bijv:

  • Uw kind wordt geplaagd en wil niet graag naar school.
  • U vraagt zich af waarom uw kind thuis zo ongehoorzaam is en slecht luistert.
  • U denkt soms: doe ik het wel goed met de opvoeding. Hebben andere ouders ook zoveel problemen?
  • Uw kind heeft geen vriendjes, maar heeft altijd ruzie met iedereen.
  • De contacten tussen u en de school verlopen moeizaam.
  • U wilt meer informatie over de mogelijkheden rondom vrijetijds-besteding, logeren, wonen, opvang etc.

In dit soort situaties kan de school-maatschappelijk werker u misschien verder helpen. Indien u twijfelt of het schoolmaatschappelijk werk u kan helpen, dan kunt u dit altijd eerst met de schoolmaatschappelijk werker bespreken. Indien nodig verwijst deze u door.

Werkwijze

De schoolmaatschappelijk werker praat met u over de vragen die er zijn. Samen met u bespreekt de schoolmaatschappelijk werker op welke manier u het best geholpen kunt worden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van wat de vraag is. Alles wat u met de schoolmaatschappelijk werker bespreekt is vertrouwelijk, want hij of zij heeft een beroepsgeheim. Het belang van het kind staat bij de schoolmaatschappelijk werker altijd centraal.

Voor een goede ondersteuning van u en uw kind is het belangrijk dat de schoolmaatschappelijk werker gegevens bijhoudt over de hulpverlening rondom uw kind. Hiertoe worden met uw toestemming cliëntgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum) en gegevens over de aanmelding en het hulpverleningstraject geregistreerd bij MEE in een smw-dossier. U en/of uw kind heeft recht op inzage in het smw-dossier en de gegevens die daarin staan. De gegevens in het smw-dossier vallen onder het privacyreglement van MEE.

Bereikbaarheid

De schoolmaatschappelijk werker is op dinsdag (oneven week) en donderdag (even week) aanwezig op SBO Laurens-Cupertino.

De schoolmaatschappelijk werker is: Zoulikha Karmaoui.

Telefoonnummer: 010 291 90 65

U kunt ook contact opnemen via het algemene telefoonnummer van MEE Rotterdam : 010 282 11 11.

Onze school heeft een samenwerkingsverband met iMotoriek. Hierdoor is er op onze school een kinderoefentherapeut werkzaam. Kinderen die een motorische zorgvraag hebben kunnen aangemeld worden bij de kinderoefentherapeut.

Er is toestemming van de ouders/ verzorgers van het kind nodig en een verwijzing van de huisarts. Er vindt eerst een motorisch onderzoek plaats bij het kind en mocht er sprake zijn van een achterstand in de motorische ontwikkeling dan kan de therapie op school worden gegeven. Het doel van de behandeling is spelenderwijs het vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind waarbij het kind meer vertrouwen en plezier krijgt in het bewegen.

Wilt u meer informatie over kinderoefentherapie of over iMotoriek, dan kunt u die vinden op onze website.

Bereikbaarheid

De kinderoefentherapeute, Lotte Blom, is van dinsdag t/m donderdag aanwezig op de Laurens Cupertinoschool.

U bent altijd welkom in het kinderoefentherapie lokaal op school voor vragen e.d.

Daarnaast kunt u mij op onderstaande contactgegevens/ praktijkgegevens bereiken.

Lotte Blom

Langstraat 11
3162 WC Rhoon

Tel: 085-8769716

Email: lotte.blom@imotoriek.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wat doen we als SBO-school…

 

… we bieden onderwijs aan leerlingen voor wie is vastgesteld dat zij extra ondersteuning nodig hebben en daarvoor zijn aangewezen op speciaal basisonderwijs …

Het gaat er in dat geval om dat de behoefte aan ondersteuning van een kind niet op een basisschool geboden kan worden. Een leerling blijft in het SBO zolang niet is vastgesteld dat plaatsing in het SBO niet langer noodzakelijk is. Dit betekent dat terugplaatsing of verwijzing naar een andere vorm van onderwijsondersteuning mogelijk blijft. Dit wordt voor elke leerling periodiek vastgesteld.

 

 

Plaatsing in het SBO kan te maken hebben met leer-belemmeringen of een aanzienlijke achterstand, een stoornis, het moeizaam functioneren in een grotere groep, de behoefte aan een specifieke individuele aanpak of Sociaal emotionele problematiek. Veel leerlingen hebben behoefte aan een meer gestructureerde omgeving.

Het kan ook voorkomen dat de specifieke hulpvraag van een leerling nog onvoldoende duidelijk is. In dat geval bestaat de mogelijkheid om gedurende een kortere periode tijdens een proefplaatsing  met een leerling aan de slag te gaan.