handig om te weten

over onze school…

uw kind aanmelden?

Als u contact met ons op neemt ontvangen we u graag voor een kennismaking met de school. In een informatief gesprek vertellen we u over onze werkwijze en kunt u alle vragen kwijt die u wellicht heeft. We maken natuurlijk ook een rondje door de school zodat u direct kunt ervaren of verder met ons wilt. We vinden het ook belangrijk om kennis te maken met uw kind en maken daar dan graag een afspraak voor. Als u ons benadert kunt het beste vragen naar Wilma Smits. Zij verzorgt de intake van alle nieuwe leerlingen.

toelaatbaarheid

Het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam  (PPO) stelt in samenspraak met ouders en school vast of een kind de zorg van het speciaal basisonderwijs nodig heeft. De ouders  ontvangen in dat geval een ‘toelaatbaarheidsverklaring’. Hierna  kunnen de ouders hun kind aanmelden bij een school voor Speciaal Basisonderwijs in Rotterdam.

Voor alle kinderen die niet afkomstig zijn van basisscholen uit Rotterdam geldt dat ze eerst moeten worden aangemeld bij het Samenwerkingsverband. Als er een SBO-advies volgt, kan de toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd.

aangemeld? Hoe dan verder ..,

Na de kennismaking overleggen we met u over de verdere te nemen stappen als u uw kind nog geen toelaatbaarheidsverklaring heeft. Als dit wel het geval is overleggen met u wanneer definitieve plaatsing het beste is voor u en uw kind en vragen we gegevens op bij de school van herkomst.

Na analyse van alle aangeleverde gegevens en zo nodig aanvullende toetsing en een wendag, volgt een bespreking in de ”intake-commissie”. Er wordt vastgesteld wat het ontwikkelingsniveau van uw kind is. Ook wordt een prognose (ontwikkelingsperspectief) opgesteld. We stellen daarna vast in welke groep we uw kind het beste kunnen plaatsen. De intake leerkracht heeft de eerste handelingsactiviteiten vastgelegd in een startplan. Dit plan wordt met de leerkracht besproken.

Hierna wordt u op de hoogte gesteld van de bevindingen van de intake-commissie en kan tot inschrijving worden overgegaan. Een aantal weken na de plaatsing vindt een gesprek met u en de intern begeleider plaats over de eerste ervaringen.

plaatsing

Plaatsing van nieuwe leerlingen kan op onze school in principe gedurende het gehele schooljaar. Het SBO kent op dit moment echter ook 3 verplichte plaatsingsdata: op de eerste schooldag na de zomervakantie, de eerste schooldag na de kerstvakantie en 1 april.

Deze data hanteren we indien er een wachtlijst bestaat.

Het laatste nieuws lezen?

we zijngestopt met onze maandelijkse nieuwsbrief. Op dit moment wordt er druk geëxperimenteerd met een “schoolapp” Hierdoor bent u nog beter op de hoogte van alle activiteiten in de groepen. Binnenkort hoort u hier beslist meer over…

We gebruiken verschillende mogelijkheden om iedereen goed te kunnen informeren.  Jaarlijks ontvangen  alle ouders en geïnteresseerden de schoolgids / jaarkalender.  De schoolgids kunt u  HIER inzien / downloaden.

in de “schoolapp”vindt u binnekort het meest actuele nieuws vindt. Past iets hier niet en is het echt belangrijk dan krijgen de leerlingen een  brief mee naar huis. In de schoolgids èn op deze website vindt u ook een jaarplanning voor het gehele schooljaar.

Binnenkort nemen we de “school app” in gebruik. Zo kunt u direct op de hoogte blijven van alles wat op school gebeurt en heeft u de mogelijkheid om direct met de medewerkers op school te “appen” Via de app of uw email kunt u dan ook onze nieuwsbrief lezen.

een onderdeel is van het besloten schoolnetwerk en dat de teksten, foto’s en filmpjes daarin opgeslagen worden. We houden hier dus altijd de controle over. Niets kan buiten deze omgeving terecht komen.

 

op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

 • 08:30u – 14:30u inclusief een kleine pauze en middagpauze.

op woensdag:

 • van 08:30u- 12:30u inclusief een kleine pauze.

De school gaat dagelijks open vanaf 7:20u. Meesters en juffen zijn bereikbaar vanaf  8:00u ‘s ochtends en ‘s middags tot 16:30u.

Vakanties

 • zomervakantie:                vrijdag 13-07-2018 tot en met vrijdag 24-08-2018
 • herfstvakantie:                maandag 22-10-2018 tot en met vrijdag 26-10-2018
 • kerstvakantie:                  vrijdag 21-12-2018 tot en met vrijdag 04-01-2019
 • voorjaarsvakantie:          maandag 25-02-2019 tot en met vrijdag 01-03-2019
 • paas/meivakantie:          vrijdag 19-04-2019 tot en met vrijdag 03-05-2019
 • pinkstervakantie:            maandag 10-06-2019
 • zomervakantie:                vrijdag 19-07-2019 tot en met vrijdag 30-08-2019

Vrije dagen / Studiedagen

dinsdag                            18 september 2018

vrijdag                               5 oktober 2018

donderdag                       20 december 2018

maandag                           28 januari 2019

maandag                          15 april 2019

dinsdag                              11 juni 2019

vrijdag                                19 juli 2019

We mogen kinderen geen vrij geven buiten de vastgestelde schoolvakanties. Als ouders of verzorgers hun kind toch van school thuis houden, melden wij dit bij de afdeling leerplicht van de gemeente, die dan een boete kan opleggen.

De enige uitzondering op deze regel is dat een vakantie buiten de reguliere schoolvakanties wel mogelijk is, als de werkgever van één van de ouders of verzorgers u verplicht om buiten de schoolvakanties vrij te nemen.

Bij bijzondere omstandigheden is verlof mogelijk met een maximum van 10 dagen. U kunt een aanvraag voor verlof indienen bij de directie van de school.

Elke aanvraag voor verlof dient schriftelijk te gebeuren. Formulieren hiervoor zijn bij de administratie verkrijgbaar. Als u het ingevulde formulier inlevert bij de directie bespreken we met u de toewijzing of afwijzing van uw verlofaanvraag.

Uw bijdrage kunt u contant betalen op school of overmaken op rekeningnr. NL21INGB0654084998 ten name van Laurens-Cupertinoschool  RVKO met vermelding van de naam van uw kind(eren).

Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt de ouderbijdrage:

 • voor leerlingen uit onderbouw, middenbouw en bovenbouw per jaar €25 en € 55 inclusief schoolreisje
 • voor leerlingen uit de schoolverlaters groepen per jaar €25 en € 90 inclusief werkweek